Wierne kolory na Twoim monitorze!

Zobacz prawdziwe barwy na swoim ekranie LCD. Odkryj zalety kalibracji monitora, po której zyskasz pewność tego, co widzisz.

Co to jest kali­bra­cja i po co się ją wykonuje?

Wzor­co­wa­nie — ogół czyn­no­ści usta­la­ją­cych rela­cję mię­dzy war­to­ściami wiel­ko­ści mie­rzo­nej wska­za­nymi przez przy­rząd pomia­rowy a odpo­wied­nimi war­to­ściami wiel­ko­ści fizycz­nych, reali­zo­wa­nymi przez wzo­rzec jed­nostki miary wraz z poda­niem nie­pew­no­ści tego pomiaru.

W naj­prost­szym przy­padku polega to na okre­śle­niu róż­nicy pomię­dzy wska­za­niem przy­rządu wzor­co­wego a wska­za­niem przy­rządu wzor­co­wa­nego z uwzględ­nie­niem nie­pew­no­ści pomiaru doko­na­nego przy pomocy przy­rządu wzorcowego.

Dzięki kali­bra­cji osiągniesz:

 • wierne kolory;
 • pew­ność, że widzisz to co jest w rzeczywistości;
 • sprawne dzia­ła­nie;
 • powta­rzalne wyniki.
eodis3_monitor-box

 

Co to jest kali­bra­cja monitora?

eodis3_monitor-box-left
Wzor­co­wa­nie — ogół czyn­no­ści usta­la­ją­cych rela­cję mię­dzy war­to­ściami wiel­ko­ści mie­rzo­nej wska­za­nymi przez przy­rząd pomia­rowy a odpo­wied­nimi war­to­ściami wiel­ko­ści fizycz­nych, reali­zo­wa­nymi przez wzo­rzec jed­nostki miary wraz z poda­niem nie­pew­no­ści tego pomiaru.

W naj­prost­szym przy­padku polega to na okre­śle­niu róż­nicy pomię­dzy wska­za­niem przy­rządu wzor­co­wego a wska­za­niem przy­rządu wzor­co­wa­nego z uwzględ­nie­niem nie­pew­no­ści pomiaru doko­na­nego przy pomocy przy­rządu wzorcowego.

Dzięki kali­bra­cji osiągniesz:

 • wierne kolory;
 • pew­ność, że widzisz to co jest w rzeczywistości;
 • sprawne dzia­ła­nie;
 • powta­rzalne wyniki.

Kalibracja w domu

X-Rite ColorMunki Smile - to idealne rozwiązanie do kalibracji monitora i laptopa. Proste, intuicyjne oprogramowanie pozwoli na szybką i bezproblemową kalibrację.

 • Profilowanie kilku wyświetlaczy
 • Idealny dla początkujących fotografów / grafików
 • Intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie

Zamów X-Rite ColorMunki Smile do domu →

Odkryj piękne i wierne kolory

Skalibruj swój monitor LCD i zobacz na nim prawdziwe barwy!

Krok 1: Ustaw system CMS

Krok 1: Ustaw system CMS

Za prawidłowe wyświetlanie kolorów przez monitor LCD oraz wierne odwzorowanie barw na wydrukach odpowiada system CMS (Color Management System). Źle ustawiony, będzie sprawiał problemy.
Responsive & Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.